ZHODNOCENÍ PIA

(prioritní investiční akcie)

Očekávaný výnos

9 % p.a.

Investiční fondový kapitál

1 187 244 875  Kč

Ke dni 31.03.2023

Výroční zpráva

investiční horizont 3 roky 

Minimální investice 1 mil. CZK 

OČEKÁVANÝ VÝNOS 9 % p.a.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 2TR + 2 % p.a.

a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

nemá pevnou sazbu  

Pouze do 31.12.2023 se zhodnocení PIA navyšuje na 2TR + 2 % p.a. (2týdenní REPO sazba) (minimum) až 2TR + 2,3 % p.a. (maximum, ovšem ne více než 10 % p.a.).

 0 % výst. poplatek

Fond je koncipován jako velmi likvidní aktivum. Při odkupování produktu fondem nejsou uplatňovány výstupní poplatky.

přednostní podíl

Přednostní podíl na zisku fondu prioritních investičních akcií CZK do výše 2TR + 2 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií)

investice od 1 mil. CZK

Fond je fondem kvalifikovaných investorů a investice je vhodná pouze pro kvalifikovaného investora podle § 272 ZISIF.

Fond AVANT Finance

Investujeme jen do toho, čemu rozumíme.

ONDŘEJ CHLÁDEK, člen investičního výboru

Jsme Fond kvalifikovaných investorů a naše strategie je zaměřená zejména na poskytování úvěrů a zápůjček a investování do majetkových účastí společností. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo jiný benchmark.

Investiční strategie fondu je koncipována jako strategie absolutního výnosu, to znamená, přinášet investorům maximální výnos bez ohledu na vývoj na trhu. Jakékoliv inkasované výnosy (např. dividendy, úroky) budou reinvestovány.

Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují takovou míru rizika, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zhodnocení investovaných prostředků převyšující zhodnocení standardních nástrojů peněžního trhu.

Pro naše klienty jsme spolehlivý lokální partner a díky hlavním investorům fondu využíváme více než 20ti leté zkušenosti z finančního trhu a správy majetku. 

Základní údaje Fondu

 

Likvidita Fondu

Běžné příjmy jsou generovány převážně úroky z úvěrových nástrojů v portfoliu Fondu. Navrhovaná regulatorní opatření pro ochranu dlužníků po dobu karanténních omezení mohou dočasně znamenat zpoždění části cash-flow generované z úvěrů. Rozsah tohoto výpadku bude však omezený.

Běžné příjmy Fondu mohou z regulatorních důvodů zaznamenat krátkodobý částečný výpadek. Výpadek těchto příjmů však není pro Fond kritický, a to ani ve vyšším objemu. Majetek Fondu je dostatečně likvidní.

Investiční strategie Fondu je spojena s nižší úrovní rizika a Fond tak neočekává dlouhodobý pokles hodnoty investičních akcií. Dočasný pokles reálné hodnoty investic v portfoliu Fondu a celkový pokles výkonnosti ekonomiky však může investory motivovat k okamžitému ukončení investice. Fond však disponuje dostatečnými nástroji pro uspokojení požadavků investorů.

Vyjádření ČNB k dopadům aktuální situace na Ukrajině

Údaje o předpokládaném budoucím vývoji podnikání Fondu (§ 34 odst. 2 písm. c) ZISIF a § 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ) 

V průběhu aktuálního účetního období bude Fond dále realizovat investiční strategii vymezenou ve statutu Fondu formou poskytováním středně a dlouhodobých úvěrů a nově i nákupem majetkových účastí v kapitálových společnostech. Fond bude nadále analyzovat tržní příležitosti, spravovat současné portfolio a disponibilní výnosy budou z větší části dále reinvestovány.

Fond nadále plánuje upisovat primárně nové Prioritní investiční akcie (PIA).

Výroční zpráva Fondu

za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

KID - Sdělení klíčových informací: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/